Kerkelijke uitvaart


Afscheid van een dierbare
Wat is er allemaal mogelijk rondom het afscheid van een dierbare? Veel! Het belangrijkste hebben wij voor u opgeschreven, maar wensen kunt u altijd bespreekbaar maken.
 
Kerk of kapel 
Het afscheid is gewoonlijk in ons kerkgebouw Sint Jan de Doper. Het is ook mogelijk het afscheid te houden in de Maria van Kevelaerkapel in Kloosterhof, echter daarin kunnen – op last van de brandweer – maximaal 60 mensen. Verwachten de nabestaande dat er meer mensen komen of weten ze het niet precies, adviseren wij het afscheid in de kerk te houden. Het is namelijk uitermate vervelend als mensen die hun medeleven willen betuigen en de afscheidsviering willen bijwonen de toegang moet worden geweigerd, omdat de kapel vol is.
 
Avondwake
Een avondwake kan alleen worden gehouden als er een uitvaart is vanuit de kerk of de kapel. Het gaat dus altijd vooraf aan de Eucharistieviering of de Woord en Gebedsviering, die daarop volgend wordt gehouden. Het is een voorbereiding op de uitvaartdienst.
De avondwake vindt plaats voorafgaand aan de dag van de uitvaart.
 
In een avondwake is uitgebreid gelegenheid voor familie en vrienden om zelf daadwerkelijk mee te doen, door kaarsen aan te steken, (eigen) teksten voor te lezen, zelf muziek te maken, e.d. Voor een goede rouwverwerking kan dit meedoen belangrijk zijn. Het hoeft natuurlijk niet, maar in overleg zijn er vele mogelijkheden een persoonlijke invulling aan de avondwake te geven. Het is overigens geen verplichting een avondwake te houden; er kan ook worden volstaan met enkel een Eucharistieviering of een viering van Woord en Gebed.
 
Bij de avondwake gaat altijd een avondwakevoorganger voor, een vrijwilliger van de parochie die lid is van de avondwakegroep. 
De avondwake kan ondersteund worden door het avondwakekoor of een zelf uitgekozen koor of muzikant(en). Ook is het mogelijk om eigen, gepaste, muziek via de in onze kerk aanwezige apparatuur af te spelen.
 
Eucharistieviering
Een Eucharistieviering is een viering waarbij Jezus Christus wordt gevierd als de Levende. Bij een uitvaartdienst in de vorm van een Eucharistieviering is dat niet anders. Het leven en de dood van de overledene heeft daarin natuurlijk ook een plaats, maar de Eucharistieviering is veel meer dan een persoonlijk afscheidsdienst. Dat brengt met zich mee dat er, anders dan in een avondwake of een Woord en Gebedsviering, ook beperkt ruimte is voor een eigen inbreng. Denk bij deze eigen inbreng aan het uitspreken van een In Memoriam aan het begin van de viering, een gedicht aan het eind van de viering en tijdens de viering het lezen van 1ste lezing en de voorbeden en het aansteken van de kaarsen rond de baar. 
 
Een Eucharistieviering kan overdag of ’s avonds zijn en wordt altijd voorgegaan door de pastoor. Met hem wordt ook de viering voorbereid (uitkiezen lezingen, voorbeden, e.d.).
 
De Eucharistieviering kan ondersteund worden door het Gregoriaans herenkoor. Ook kan een ander koor of muzikant de viering ondersteunen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de muziek die wordt gespeeld past bij de Eucharistieviering. 
 
Woord en Gebedsviering
Een uitvaartviering kan ook worden gehouden in de vorm van een Woord en Gebedsviering. In deze dienst gaat de pastoor of een avondwakevoorganger voor. Een Woord en Gebedsviering kan zowel  overdag als ’s avonds worden gehouden. Vindt de dienst ’s avonds plaats dan kan deze worden ondersteund door het avondwakekoor of het Gregoriaans herenkoor. Heeft de viering overdag plaats dan is alleen het Gregoriaans herenkoor beschikbaar. Een eigen koor of muzikant(en) mag zingen tijdens de viering. Ook kan een cd worden gedraaid. In alle gevallen geldt, voor zover de muziek past bij de viering.
 
Bij een Woord en Gebedsviering wordt geen communie uitgereikt.
 
 
Wat kost een afscheidsviering?
Eucharistie of Woord en Gebed                                               €          415,00 
Stipendium, voorbereiding, standaard bloemversiering, herenkoor, of avondwakekoor (alleen bij avondviering), organist, stipendium jaardienst en 100 liturgieboekjes van 8 pagina’s    
 
Avondwake                                                                 €          215,00
Voorbereiding, standaard bloemversiering, avondwakekoor en begeleiding
 
Uitvaart voor een kind t/m 12 jaar                                 €          0,00
 
Begrafenis
Een begrafenis volgt altijd na een uitvaartviering. Dat kan op ons eigen kerkhof zijn of elders.
 
Wat kost begraven?
    1e periode 20 jr verlenging 10jr
Familiegraf huur € 600,00   € 325,00
  onderhoud € 765,00   € 405,00
         
  totaal € 1.365,00   € 730,00
         
Urngraf huur € 340,00   € 205,00
  onderhoud € 450,00   € 260,00
         
  totaal € 790,00   € 465,00
         
Nis urnenmuur huur € 570,00   € 320,00
  onderhoud € 440,00   € 255,00
         
  totaal € 1.010,00   € 575,00
         
delven en dichten van het graf   € 615,00
urn begraven       € 180,00
urn in nis plaatsen     € 75,00
 
Kloosterhof
Kloosterhof heeft een rouw/familiekamer ter beschikking. Hier kan iedereen gebuik van maken. Ongeacht  of u katholiek bent of lid van de parochie. De kamer is dag en nacht (24 uur) voor de familie bereikbaar met een eigen sleutel en eigen ingang.


Na afloop van een kerkelijke uitvaart is er in Kloosterhof de gelegenheid voor een condoleance met eventueel koffie/thee of een koffietafel.

Ook kunt u in Kloosterhof een condoleance avond houden, ook hier is iedereen welkom ongeacht welke gezindte. Dit kan ook met koffie/thee net wat u wenst. Hiervoor kunt u contact opnemen met debeheerster van Kloosterhof, mevr. Elly Put tel 314347


Uitvaartvereniging Sint Barbara
Deze stelt zich ten doel haar leden een waardige uitvaart te verzorgen.
Informeert u zich bij het bestuur van deze uitvaartvereniging naar de rechten en plichten van een lidmaatschap.
Veel informatie vindt u ook op de website www.stbarbaralangedijk.nl.

Meer informatie en/of aanmelding
Mevrouw A. Quax-Biersteker (penningmeester)
tel.: (0226) 314080
email: stbarbaralangedijk@gmail.com


Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Kom dan langs of maak een afspraak bij het secretariaat, tel. 312423.