Een Heilige Mis van Requiem of uitvaartmis

Tijdens een Heilige Mis van Requiem of uitvaartmis wordt God dank gebracht voor het leven van de overledene. Het is een Eucharistieviering met een vast patroon (liturgie), volgens het gebruik van de Kerk.

Na een woord van welkom volgt meestal een lichtritus, waarbij de kaarsen rondom de baar worden ontstoken. Het licht van de Paaskaars, het symbool van de Verrezen Heer, wordt gebracht rondom het dode lichaam van de overledene om hem zo in het Licht van Christus te plaatsen. 

Daarna volgt de Dienst van het Woord. Aan de hand van lezingen uit de Bijbel – waarbij gekozen kan worden uit passende teksten uit het Oude als het Nieuwe Testament – wordt geluisterd naar de Blijde Boodschap van God, die een God is van levenden en niet van doden. Dit wordt gevolgd door de preek

Dan volgt de Dienst van de Eucharistie, de viering van de gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus Christus, maar ook van de verrijzenis van Christus uit de dood op de derde dag. Tijdens de Eucharistieviering spreekt de priester de woorden van Jezus uit en worden de gaven van brood en wijn het Lichaam en Bloed van de Verrezen Heer. Het worden gaven van eeuwig Leven, die wij delen en tot ons nemen.

Na het uitreiken van de Heilige Communie wordt de uitvaartmis afgesloten met de laatste gebeden ter aanbeveling (de absoute). Daarbij wordt God gebeden de ziel van de overledene in het Hemels Jeruzalem op te nemen. De kist met het dode lichaam wordt gezegend: eerst met wijwater daarna met wierook.

De uitvaartmis wordt opgedragen voor de zielenrust van de overledene. Vanwege het karakter van de Eucharistie gaat altijd een priester voor. Het Gregoriaans herenkoor zingt de vaste Gregoriaanse en Latijnse gezangen, als Requiem aeternam, Absolve Domine en tot slot het In paradisum. Ook een Ave Maria staat op het programma, evenals een beperkt aantal Nederlandstalige liederen. Maar andere livemuziek (koor of solist door de familie zelf gezocht) kan ook een mogelijkheid zijn.