Sacramenten

Dopen

Het sacrament van het Doopsel: de intrede (initiatie) in het geloof

Met dit sacrament worden wij in de katholieke Kerk opgenomen en dit is de voorwaarde voor alle andere sacramenten. Hiermee worden we lidmaat van het lichaam van Christus hier op aarde.

De Heilige Geest die in het Wijwater aanwezig is, schenkt ons de natuur van de kinderen van God. Hij maakt van ons de broertjes en zusjes van Jezus. Met de Doop ontstaat een familieband die we in de Kerk kunnen beleven en dat zal ons in alle dagen van ons leven en voor de eeuwigheid begeleiden.

Niet te vergeten de ritus van het witte doopkleed en de doopkaars.

Het witte doopkleed laat ons er aan denken dat onze erfzonde vergeven is en dat we in de verrezen Christus herboren zijn. Daarom ook de ritus van de Doopkaars. Deze kaars wordt aan de Paaskaars aangestoken, Licht van Christus. We doen het niet alleen om ons te herinneren dat Jezus ieder van ons wil bijstaan, maar ook met de wens dat ook wij een lichtpuntje voor onze medemensen kunnen worden.

Bijzonder is ook de zalving die we met het heilige Chrisma ontvangen. We worden niet alleen zoals Jezus gezalfd, maar daardoor worden we profeten, priesters en koningen zoals Christus, de Gezalfde. Inderdaad we zijn priesters, want ons lichaam wordt de tempel van de Heilige Geest, we dragen in ons de verrezen Jezus; profeten, want we kunnen dezelfde woorden als Jezus uitspreken, woorden van liefde en vergeving; koningen, want door de Doop zijn we de kinderen van de Koning der koningen geworden.

Wist je dat je een koningin of koning hier op aarde bent? Nu wel!

God heeft ons dit koningschap geschonken en toevertrouwd. Daarom is het van belang dat we elkaar beminnen en respecteren, want als we zo doen, handelen we ook naar het gebod van God:  bemin  jouw naaste als jezelf.

Heilige Vormsel


Het Vormselproject is voor kinderen uit groep 8, en oudere kinderen, die gedoopt zijn en hun 1e communie hebben gedaan. Zij mogen gevormd worden. Natuurlijk ben je ook welkom zonder die voorbereiding want je kan ook nog gedoopt worden! Wil je meedoen of meer informatie hebben? Stuur een mail naar secretariaat@sintjandedoper.nl en dan krijg je verdere informatie.

Bij het vormsel ontvangt de gedoopte door handoplegging de gave van de Heilige Geest, waardoor hij wordt gesterkt in zijn geloof en een zendingsopdracht krijgt. Dat is de eerste betekenis van het sacrament. De andere betekenis ligt in een zalving die het verbond tussen gedoopte en Christus bezegelt.

1ste Heilige Communie

Kinderen uit groep 4 of ouder mogen meedoen aan het eerste communieproject. Zij bereiden zich voor met verschillende bijeenkomsten ( op zondagmorgen ) en het bijwonen van de familievieringen. Wil je meedoen? Of wil je er meer over weten? Stuur een mail naar secretariaat@sintjandedoper.nl en dan krijg je verdere informatie.

Van januari t/m mei bereiden de communicanten zich voor op hun eerste Heilige Communie. Dat wil zeggen dat de kinderen worden voorbereid om (voor de eerste keer) deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer en zo, net als de volwassenen, ter Communie gaan.

Boete en Verzoening

Bij het H. Doopsel ontvangt een mens vergeving van zijn of haar zonden. Eenmaal gedoopt, blijft het leven van een christen niet zonder zonde. Het sacrament van Boete en Verzoening, ofwel de Biecht,  biedt de gelegenheid om ten overstaan van een priester je zonden te belijden, in het vertrouwen dat God bereid is je opnieuw te vergeven

Het is God die in dit sacrament zijn vergeving schenkt. Hij heeft het dienstwerk van de Verzoening aan zijn Kerk toevertrouwd. In de loop der eeuwen heeft de concrete vorm van dit dienstwerk van de Kerk variaties gekend. In de eerste eeuwen moest men bij zware zonden in het openbaar boete doen, soms jarenlang. In de 7e eeuw introduceerden Ierse monniken een besloten manier van belijdenis en boete doen, in een besloten ontmoeting tussen de boeteling en de priester: de zogeheten oorbiecht. Dit maakte een regelmatig ontvangen van het boetesacrament mogelijk. Tot op de dag van vandaag wordt op deze wijze het sacrament van Boete en Verzoening in de Kerk gevierd.

Door de vergeving van zonden wordt de gebroken gemeenschap tussen God en de boeteling hersteld. Ook wordt de band tussen de zondaar en de Kerk vernieuwd. Immers, de Kerk die als gemeenschap geroepen is tot heiligheid, ondervindt schade van de zonden die individuele gelovigen begaan. Telkens wanneer een zondaar zich bekeert en Gods vergeving ontvangt, gaat hij opnieuw over van de dood naar het leven.

U kunt altijd contact opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek.

Ziekenzalving

In de Ziekenzalving raakt Christus in kracht van de heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige bijstand. De Heer neemt de zieke als het ware bij de hand en geeft de genade van troost, van vrede en bemoediging. In de voorbede wordt aan de Heer gevraagd: ‘Kom, Heer Jezus, bezoek deze zieke en ontferm U over hem/haar: sterk hem/haar door deze heilige zalving.’

In de Ziekenzalving ontvangt de zieke de kracht en de moed om zijn ziekte en pijn te verbinden met het lijden van Christus, in het geloof dat hij eens mag delen in het nieuwe leven van Christus. Zo houdt de ziekenzalving een zending in: de opdracht om in verbondenheid met Christus het vaste vertrouwen te bewaren dat het ziek zijn en het sterven niet het laatste woord hebben. Met Christus loop je als zieke nooit verloren en is je leven geen doodlopende weg.

Als de ziekenzalving gegeven wordt aan iemand die op het punt staat het aardse leven te verlaten, dan wordt de zalving ook wel het Sacrament van de Stervenden genoemd. De laatste zalving die het einde van een mensenleven op aarde markeert, helpt om je leven te durven toe te vertrouwen aan God. Het is een overgave aan God als voorbereiding op de ontmoeting met God na dit leven.

Priesterwijding

In het licht van de heilige Schrift wordt tot op vandaag de zending van Christus aan zijn apostelen in de Kerk voortgezet. ‘Zo wordt het door God ingestelde kerkelijke ambt in verschillende wijdingsorden uitgeoefend door degene die reeds van oudsher als bisschoppen, priesters en diakens bekend staan’ (Vaticanum II, Lumen Gentium 28).

Het sacrament van de wijding, het priesterschap, staat ten dienste van het geloofsleven van heel de Kerk, het Volk van God. De dragers van het gewijde ambt zijn aangesteld om in Christus’ Naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herders te zijn van de medegelovigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. 

Door het H. Doopsel en het H. Vormsel hebben alle gelovigen deel aan de zending die Christus aan zijn Kerk gegeven heeft: het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen (Lumen Gentium 10). Zij zijn geroepen om bij te dragen aan de opbouw van een inspirerende Kerk en van daaruit mee te werken aan een samenleving die meer de vorm aanneemt van het koninkrijk van God.

Het ambtelijk priesterschap, op grond van de wijding, heeft de taak om in Christus’ Naam de gelovigen te voeden en te sterken met de sacramenten en de verkondiging, en leiding te geven. Zo worden de gelovigen toegerust om de opdracht van het gemeenschappelijke priesterschap in de Kerk en daarbuiten te volbrengen. Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk priesterschap van de wijding verschillen dus wezenlijk van elkaar. Ze zijn op elkaar aangewezen. Beiden hebben op een eigen manier deel aan het priesterschap van Christus.

Sacrament van het Huwelijk

Het Christelijk Huwelijk wordt door bruid en bruidegom – man en vrouw – aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het jawoord. Namens de Kerk is hierbij een pastoor aanwezig.

Wij adviseren u tijdig – minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum – contact te zoeken met de parochie.

Verder wordt in overleg gezocht naar een passende liturgische invulling van de huwelijksinzegening. Samen met pastoor zijn er een paar voorbereidingsgesprekken in overleg met het bruidspaar.

Meer informatie en/of aanmelding
parochiesecretariaat tel.: 0226-312423