Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Preventiebeleid
Als parochie Sint Jan de Doper volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl

Parochiebestuur
Het parochiebestuur bestuurt de parochie en draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de parochie. Het bestaat uit de pastoor (als voorzitter) en een vertegenwoordiging van parochianen. Het draagt zorg voor het financiële beheer van de gebouwen en goederen en regelt ook de personeelszaken. Daarnaast adviseren zij de pastoor met betrekking tot het pastoraal beleid en waken zij over het doen en laten in de parochie. Een Dagelijks bestuur (bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Bestuursleden worden op voordracht van pastoor benoemd voor een periode van 4 jaren. Daarna kan deze verlengd worden met wederom 4 jaren. De parochiecoördinator is adviseur van het parochiebestuur.

Kosters
Deze groep vrijwilligers verleent hun medewerking bij vele praktische voorbereidingen voor aanvang van, tijdens en na de liturgische vieringen in de kerk en de kapel. Niet alleen in het weekend (zaterdagavond en zondagmorgen) maar ook doordeweeks en bij speciale vieringen als huwelijksvieringen of huwelijksjubilea, een avondwake en een uitvaart.
Contactpersoon: Hans Huitema

Collectantencollege
Het Collectantencollege verzorgt tijdens alle liturgische vieringen (in het weekend) de inzameling van de gaven bij de collecte. Als collectant ben je bij toerbeurt actief (ongeveer eens per vier weken).
Contactpersoon: Harry Brandsma

Lectoren
Lectoren (m/v) verlenen hun medewerking aan de liturgie door het lezen van de Bijbellezingen bij de Dienst van Woord, het voorbidden van de voorbede en intenties en (aan het eind van de viering) de mededelingen. Ook assisteren zij de priester bij het uitreiken van de heilige Communie.
Van lectoren wordt verwacht dat zij het lezen van de teksten zorgvuldig voorbereiden.
Contactpersoon: Geeske Leek

Acolieten
Acolieten (m/v) assisteren de priester bij de liturgische vieringen. Zij hebben bij de eredienst de leiding over de misdienaars en begeleiden zo de gehele liturgie. Acolieten dienen minimaal zestien jaar oud te zijn. Verder assisteren zij de priester bij het uitreiken van de heilige Communie.
Contactpersoon: Sjoerd Brandsma

Misdienaars
Alle kinderen die hun eerste heilige Communie hebben gedaan, kunnen misdienaar worden. Als misdienaar (m/v) assisteren ze de priester bij de liturgische vieringen in de kerk. Na een voorbereidingsperiode wordt je door pastoor geïnstalleerd.
Contactpersoon: Sjoerd Brandsma

Sint Janskruid
De Werkgroep Sint Janskruid is verantwoordelijk voor de bloemversiering in de kerk en de kapel in Kloosterhof. Naast het opmaken van bloemstukken hoort het dagelijks onderhoud ook tot de taak van deze werkgroep. Uitbundig met speciale en grote kerkelijke of parochiële feesten, ingetogen als de liturgie van de Kerk daar om vraagt.
De werkgroep verzorgt in december ook de attentie van de parochie voor weduwes/weduwnaars.
Wilt u een keer bloemen schenken of geld hiervoor doneren? Dan kunt u contact met ons opnemen.
Contactpersoon: Joke Bruin-Komen

Kerkwerksters
Ongeveer acht keer per jaar maken we de gehele kerk schoon: stoffen, dweilen, poetsen enz. Soms in de ochtend en soms in de avond. Omdat de Werkgroep kerkwerksters uit 30 personen bestaat komt iedere vrijwilliger ongeveer één à twee keer per jaar aan de beurt. Na het werken is er altijd koffie/thee met koek als beloning.
Contactpersoon: Petra Reus

Werkgroep avondwake
De vrijwilligers van de Werkgroep avondwake begeleiden namens de parochie de nabestaanden bij het samenstellen van de liturgie van een avondwake. Verder gaan ze als voorganger voor in de avondwake en de afscheidsviering van woord en gebed.
Contactpersoon: Petra Reus

Werkgroep parochiaanvoorgangers
De Werkgroep parochiaanvoorgangers verzorgt vier keer per jaar een Viering van Woord en gebed. De vrijwilligers bereiden deze viering inhoudelijk voor (i.s.m. de koren die deze gebedsviering begeleiden). Verder gaan ze als voorganger voor in deze liturgische viering.
Deze werkgroep levert ook een bijdrage aan de oecumenische weekafsluiting (gebedsviering) op zondagavond  in zorgcentrum ‘Buiten Zorg’ in Zuid-Scharwoude.
Contactpersoon: Thea van der Zijde

Gregoriaans koor
Het Gregoriaans koor verzorgt twee keer per maand in het weekend de Gregoriaanse zang bij de Eucharistievieringen in de kerk. Daarnaast zingt het koor ook Latijnse gezangen en enkele Nederlandse gezangen. Het herenkoor verzorgt ook de zang bij een uitvaartviering overdag.
Koorrepetitie: iedere dinsdagavond van 19.30 – 20.30 uur in Kloosterhof.
Dirigent:  Olof Vugs
Contactpersoon: Ton Beers

Ritmisch Koor St. Jan de Doper
Het ritmisch koor is een gemengd koor en verzorgt de zang bij een liturgische viering in het derde weekend van de maand. Het betreft vooral liederen met eigentijdse teksten en muziek. Als gezelligheidsaspect is er jaarlijks een
keez-avond (in februari) en een zomerse activiteit met barbecue (in juli).
Koorrepetitie:  iedere woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur in Kloosterhof.
Dirigent:  Jos te Riele
Contactpersoon: Marthy Grootjes

Binnen het ritmisch koor fungeert de Werkgroep liturgie. Deze werkgroep bereidt de liturgie voor van de Eucharistievieringen, waarbij het ritmisch koor zingt. Deze voorbereiding bestaat uit het samenstellen van inleidende en toelichtende teksten, een thema en voorbede. Een lid van de werkgroep fungeert als lector bij deze viering.
Contactpersoon: Thea van der Zijde

Avondwakekoor
Het avondwakekoor is een gemengd koor en verzorgt de zang bij een avondwake in de kerk.
Dirigent:  Jos te Riele

Kinderkoor ‘Sint Jan de Doper’
Alle kinderen vanaf Groep 3-4 (basisonderwijs) zijn welkom bij kinderkoor ‘Sint Jan de Doper’. Het kinderkoor werkt op projectbasis en verzorgt de zang bij de vieringen met Advent, Kerstmis, Palmpasen, Pasen en 1ste Heilige Communie.
Koorrepetitie: op project basis meestal 4 weken voorafgaande aan de viering.
Dirigent: Thea Groot
Contactpersoon: Petra Reus

Werkgroep liturgische kleding
De Werkgroep liturgische kleding verzorgt en onderhoudt (o.a. wassen, reinigen, strijken, herstellen) iedere week alle liturgische gewaden en kleding van de priester, de misdienaars en het herenkoor als ook de altaarkleden.
Contactpersoon: Lien Kamp

Werkgroep koffie/thee
De Werkgroep koffie/thee is verantwoordelijk voor het kopje koffie/thee in de kerk of in Kloosterhof na afloop van de vieringen ‘Teken van eenheid’ (eerste zondag van de maand) en ‘Monument van troost’ (eerste woensdag van de maand). Verder verzorgt de werkgroep voor een kopje koffie of thee voor de aanwezigen bij concerten en andere evenementen in de kerk.
Contactpersoon: Ans Kamper

Werkgroep Communie
De Werkgroep Communie begeleidt de kinderen (Groep 4 basisonderwijs) die hun eerste heilige Communie doen, en hun ouders tijdens het Communieproject (januari – mei). De werkgroep bereidt de inhoud van het catechetisch project voor, als ook de liturgische vieringen (openingsviering van het Communieproject en de vieringen, waarbij de kinderen hun Communie doen). Verder begeleidt de werkgroep de kerkbijeenkomsten en fungeren als aanspreekpunt voor de ouders en de scholen (leerkrachten).
Contactpersoon: Pastoor Bruno

Werkgroep Vormsel
De Werkgroep Vormsel begeleidt de kinderen (Groep 8 basisonderwijs) die gevormd worden, en hun ouders tijdens het Vormselproject (januari – mei). De werkgroep bereidt de inhoud van het catechetisch project voor, als ook de liturgische vieringen. Verder begeleidt de werkgroep de kerkbijeenkomsten en fungeren als aanspreekpunt voor de ouders en de scholen (leerkrachten).
Contactpersoon: Pastoor Bruno

Bezoekgroep
De Bezoekgroep heeft tot taak alle zieke parochianen die dit op prijs stellen, te bezoeken thuis of in de zorginstellingen, zieken- en verpleeghuizen in de wijde omgeving van Langedijk. Alle weken bezoeken vrijwilligers in tweetallen de zieke en veelal oudere parochianen van onze parochie.
Contactpersoon: Ria Vlaar

Werkgroep rouwondersteuning
De Werkgroep rouwondersteuning biedt een luisterend oor en begeleiding aan mensen die na het verlies van een dierbare het soms moeilijk vinden om de draad weer op te pakken. Zo’n acht weken na een uitvaart wordt deze dienst aan de nabestaanden aangeboden. Maar ook op andere momenten kunnen parochianen (en anderen) een beroep doen op deze werkgroep.
De vrijwilligers van de werkgroep, zelf veelal ervaringsdeskundigen, hebben een intensieve opleiding gevolgd om deze rouwondersteuning te geven.
Contactpersoon: Marry Beers

Parochiële caritas instelling
De Parochiële caritas instelling  is een zelfstandig onderdeel van de parochie. Het beheert een fonds ter ondersteuning van mensen in (financiële) nood. Dit wordt in de praktijk uitgevoerd door het Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL). Vrijwilligers krijgen, op voordracht van pastoor, een benoeming van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam. twee keer per jaar organiseren zij een etentje in kleine kring op de pastorie voor mensen die doorgaans alleen aan tafel zitten.
Contactpersoon: Willeke Klaver-van der Werf

Werkgroep onderhoud gebouwen
De Werkgroep onderhoud gebouwen is verantwoordelijk voor al het klein onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, Kloosterhof en omliggende terreinen van de parochie.
Contactpersoon: Arie Koomen

Werkgroep onderhoud kerkhof
Het kerkhof en de tuinen rondom de kerk, pastorie en Kloosterhof worden dagelijks verzorgd en bijgehouden door de vrijwilligers van deze werkgroep.
Verder zorgen een paar vaste vrijwilligers (in overleg met de kerkhofbeheerder) ervoor dat op de avond van Allerzielen (2 november) het kerkhof sfeervol verlicht is zodat men de graven en grafmonumenten kunnen bezoeken.
Contactpersoon: Dick Bruijn

Werkgroep Kerststal opbouw                                                                                 
Halverwege de decembermaand wordt de kerststal in de kerk geplaatst. Er wordt een podium met een decor gebouwd om alle beelden weer een mooie plaats te geven. Eventuele reparaties worden uitgevoerd. Na drie koningen wordt alles weer netjes opgeborgen.                                                                                                                 
Contactpersoon : Jan Tromp

Missiecomité
Het Missiecomité van de parochie wil de bekendheid van de missionaire taak van de Kerk bevorderen. Daarnaast onderhouden de vrijwilligers van deze werkgroep de contacten met onze eigen missionarissen d.m.v. correspondentie en financiële steun. De taken van deze werkgroep door het jaar omvatten:
zorg dragen voor de organisatie van de Adventsactie in de parochie (november-december)
zorg dragen voor de organisatie van de Bisschoppelijke vastenactie in de parochie (februari-april)
zorg dragen voor de organisatie (in oecumenisch verband) van de sobere maaltijden in de Veertigdagentijd
zorg dragen voor de organisatie (in eigen parochie) van de 40 MM (Venhuizen)
zorg dragen voor de ‘Missie10daagse’, de jaarlijkse aandacht voor missie en ontwikkeling in eigen parochie (oktober)
het inzamelen van financiën voor het missiewerk van de missionarissen die door de parochie worden gesteund
Contactpersoon: Barry Kaas

Financiële commissie
De Financiële commissie verzorgt de jaarlijkse acties en activiteiten voor de kerkbijdragen van de parochianen (actie Kerkbalans). Vrijwilligers bezorgen vier keer per jaar (januari, mei, oktober en december) de verspreiding van brieven en brochures.
Meer informatie: steun geven?
Contactpersoon: Jan Brink

Redactie RDD
De redactie van ons parochieblad de Rondom de Doper schrijft bijdragen, verzamelen artikelen en foto’s en verzorgt de opmaak.
Contactpersoon: Petra Reus

Werkgroep bezorgers RDD
De ruim 36 vrijwilligers van deze werkgroep verzorgen maandelijks de bezorging van het maandblad Rondom de Doper bij de abonnees in Sint Pancras, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel.
Contactpersoon: Petra Reus

Werkgroep Lourdes
De Werkgroep Lourdes heeft tot taak:
het Lourdesliefdewerk in de parochie en Langedijk te bevorderen;
de jaarlijkse organisatie van bedevaarten naar Lourdes (bij voorkeur een reis voor jongeren en voor volwassenen);
de bedevaarten naar Lourdes voor te bereiden, te begeleiden en na afloop een reünie te organiseren;
de organisatie en begeleiding van het rozenkrans bidden in de kerk (Mariakapel) op alle dagen van de maanden mei en oktober;
de organisatie en begeleiding van de jaarlijkse parochiële bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Heiloo;
de organisatie en begeleiding van de jaarlijkse Hemelvaartsmarkt.
Contactpersoon: Paul Bergen

De parochie Sint Jan de Doper is de actieve Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap van Langedijk.

Onze parochie Sacramenten